Live Masters

 
1. SUNKAFLEK50272 b. 42/16
2. harama14533 b. 14/8
3. Skuberek12729 b. 83/35
4. marek99928765 b. 27/7
5. Parra8191 b. 21/8
6. suchahuba7913 b. 47/14
7. maca3336282 b. 45/3
8. dinos225165 b. 25/6
9. dandamila...4745 b. 118/40
10. lesi1234653 b. 13/5
 
Stav k 5:20