Live Masters Series 20171. SUNKAFLEK141930 b. 116/42 1. SUNKAFLEK141930 b. 116/42
2. Skuberek78498 b. 406/170 2. Skuberek78498 b. 406/170
3. maca33349858 b. 158/18 3. maca33349858 b. 158/18
4. Parra46008 b. 111/38 4. Parra46008 b. 111/38
5. marek999240872 b. 115/28 5. marek999240872 b. 115/28
6. suchahuba40563 b. 150/48 6. suchahuba40563 b. 150/48
7. harama37590 b. 38/17 7. harama37590 b. 38/17
8. dinos2228052 b. 89/29 8. dinos2228052 b. 89/29
9. tomasjavy22352 b. 96/31 9. tomasjavy22352 b. 96/31
10. Henri7221480 b. 49/20 10. Henri7221480 b. 49/20
11. Supi1321041 b. 93/35 11. Supi1321041 b. 93/35
12. simir16451 b. 265/38 12. simir16451 b. 265/38
13. ital116114 b. 39/10 13. ital116114 b. 39/10
14. Svjatoslav14940 b. 59/18 14. Svjatoslav14940 b. 59/18
15. majabala14311 b. 14/6 15. majabala14311 b. 14/6
16. trulis13185 b. 26/9 16. trulis13185 b. 26/9
17. lhampl14412904 b. 22/3 17. lhampl14412904 b. 22/3
18. jaja12449 b. 48/10 18. jaja12449 b. 48/10
19. Woodinho12419 b. 49/17 19. Woodinho12419 b. 49/17
20. svenhassel10295 b. 71/24 20. svenhassel10295 b. 71/24