Aktuální pořadí
Live Masters

1. kolo
 
1. SUNKAFLEK138645 b. 105/39
2. Skuberek68554 b. 360/149
3. maca33349858 b. 158/18
4. Parra43188 b. 104/35
5. marek999240872 b. 115/28
6. harama37590 b. 38/17
7. suchahuba31776 b. 126/42
8. dinos2228052 b. 89/29
9. Henri7221480 b. 49/20
10. Supi1321041 b. 93/35
 
Stav k 22:00